Wednesday, May 27, 2009

6/8 Sambingo Rhythm

6/8 Sambingo Rhythm

X-X|---|X-X|--- High Surdo
---|X--|---|X-X Low Surdo
X-X|-XX|-X-|X-X Tamborin
X-X|---|-X-|-X- High Bell
---|-XX|---|X-X Low Bell

No comments: